Viranomaiset ovat Suomessa omaksuneet tulkinnan, että lintudirektiivi ja luonnonsuojelulaki eivät rajoita talousmetsien kesähakkuita. Tulkinta perustuu näkemykseen, etteivät hakkuut ole lintujen tahallista häirintää.

Suomessa omaksuttu tulkintalinja on EU:n lintudirektiivin velvoitteiden näkökulmasta kyseenalainen. Olen tehnyt lintudirektiivin velvoitteiden noudattamisesta talousmetsien hakkuissa lintujen pesintäaikana kirjallisen kysymyksen komissiolle. Kysymys löytyy täältä.

Pyydän komissiota arvioimaan, onko viranomaisten tulkinta, että talousmetsien hakkuut lintujen pesintäaikana eivät ole lintudirektiivin 5 artiklassa tarkoitettua tahallista häirintää EU:n lintudirektiivin mukainen. Näkemys esitetään mm. maa- ja metsätalousministeriön kesähakkuutyöryhmän muistiossa (MMM 2000:8, s. 24), johon edelleen usein viitataan kesähakkuista keskusteltaessa.

Lintudirektiivin 5 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteet, joilla kielletään muun muassa lintujen tahallinen häirintä erityisesti lisääntymis- ja jälkeläisten kasvatusaikana, jos häirintä vaikuttaisi merkittävästi direktiivin tavoitteisiin. Suomessa lintudirektiivi on pantu täytäntöön luonnonsuojelulailla (1096/1999), jonka 39 §:ssä kielletään rauhoitettujen lintujen tahallinen häirintä, erityisesti niiden lisääntymisaikana.

Koska Suomessa hakkuiden yhteydessä tapahtuvaan lintujen pesintäaikaiseen häirintään ei tehokkaasti puututa, lintujen tahallista häirintää koskevat lintudirektiivin velvoitteet on Suomessa mitä ilmeisimmin pantu täytäntöön puutteellisesti. Suomessa omaksuttu tulkinta, että hakkuut eivät voisi olla lintujen tahallista häirintää, ei vastaa komission eikä unionin tuomioistuimen tulkintaa siitä, mitä lintu- ja luontodirektiiveissä tahallisella häirinnällä tarkoitetaan.

Tahallisen häiritsemin merkityssisältöä on täsmennetty komission antamassa luontodirektiiviä koskevassa ohjeessa. Sen mukaan häiritsemisen pitää ilmetä tarkoituksellisen toiminnan seurauksena eikä vahingossa. Tahallisuus ei kuitenkaan tarkoita, että häiritsemisen tulisi ilmetä tavoiteltuna häirintänä, vaan riittävää on, että tarkoituksellisesta toiminnasta aiheutuva häiriö vaikuttaa suoraan suojeltuun lajiin haitallisesti. Tahallisen häirinnän sisältöä on täsmennetty myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomiossa asiassa C-103/00 (komissio v. Kreikka, kohdat 34–36). Lintudirektiivissä tahallisella häiritsemisellä tarkoitetaan samaa kuin luontodirektiivissä.

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko